Налични курсове

     Програмата за обучение има за цел да подпомогне овладяване на базови знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение, съответстват на поставените цели за нива 1-2 на Европейската рамка за дигитална компетентност (DigComp 2.1). Учебното съдържание за базово ниво на общи дигитални умения е разпределено в 5 модула, съответстващи на всяка от петте области на компетентност в Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. Всеки от модулите съдържа толкова учебни единици (теми) и със същите имена, колкото и каквито са конкретните компетентности в съответната област на компетентност от DigCom 2.1, разглеждана в дадения модул

  1. Грамотност, свързана с информация и данни
  2. Комуникация и сътрудничество
  3. Създаване на дигитално съдържание
  4. Безопасност
  5. Решаване на проблеми

Общият брой часове за обучение за базово ниво на общи дигитални умения е 45 учебни часа

     Програмата за обучение е допълнена с модул за обучение за публични дигитални услуги, който има за цел да подпомогне обучаемите да се запознаят и да могат да използват основни публични дигитални услуги в Република България. Учебното съдържание в допълнителния модул е насочено към изграждане на основни умения за използване на дигитални услуги, предоставени от публичните институции.

Общият брой часове за обучение за публични дигитални услуги е 10 учебни часа